Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších  předpisů: 

 

1. Název:

Obec Radiměř 

Obecní úřad Radiměř

ZUJ (kód obce): 578657

2. Důvod a způsob založení:

Obec Radiměř je samostatný právní subjekt zřízený na základě zákona o obcích č. 367/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Obec Radiměř je řízena starostou, jedním místostarostou, pětičlennou radou obce a zastupitelstvem obce s 15 členy zvolenými podle zákona č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev. 

Obecní úřad Obce Radiměř rozhoduje v přenesené a samostatné působnosti, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura:

Orgány obce jsou 15-ti členné zastupitelstvo, rada obce včetně starosty.

 Orgány zastupitelstva obce jsou výbory : kontrolní a finanční. 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, účetní obce a mzdová účetní.

 

Zastupitelstvo :

Funkce:

Jméno:

Kontakt:

 

starosta

Roman Satrapa

736 629 417

 

místostarosta

Josef Češka

 

 

 

 

 

 

radní

Ing. Miroslav Kučera

 

 

 

Jarmila Pomykalová

 

 

 

Jiří Bureš

 

 

 

 

 

 

finanční výbor

Jindřich Kincl

 

 

 

Mgr. Radka Satrapová

 

 

 

Pavel Hozák

 

 

 

 

 

 

kontrolní výbor

Ing. Lucie Jedličková

 

 

 

Vlastislav Doležal

 

 

 

Bořivoj Peterka

 

 

 

 

 

 

ostatní zastupitelé

Bc. Ladislav Olšer

 

 

 

Mgr. Jana Selicharová

 

 

 

Josef Hozák

 

 

 

Rostislav Jagoš

 

 

 

4.Kontaktní spojení:

4.1  Kontaktní poštovní adresa: Radiměř 170, 569 07 Radiměř

4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Radiměř 170, 569 07 Radiměř

4.3  Úřední hodiny: Po 7:30 - 12:00    13:00 - 17:00 hod 

                               St  7:30 - 12:00     13:00 - 17:00 hod

                               Čt                          13:00 - 15:00 hod

4.4 Telefonní čísla: 461 594 133

4.5 Číslo faxu: není

4.6 Adresa internetové stránky: www.obec-radimer.cz

4.7. Adresa e-podatelny: e-mail: obec@radimer.net  (slouží i pro přijímání elektronicky podepsaných písemností) 

4.8 Další internetové adresy: dolezalova@radimer.net  - Jana Doležalová, účetní 

 

5. Případné platbv lze poukázat:  č. účtu 1283353379/0800  Česká spořitelna a.s. Svitavy

 

6. :     00277258

 

7. DIČ:  CZ00277258

 

8.Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:  

Do těchto dokumentů je možno nahlédnout na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

8.2. Rozpočet: Schválený rozpočet 2012.pdf , Schválený rozpočet 2013.pdfSchválený rozpočet 2014.pdf Schválený rozpočet 2015.pdf , Schválený rozpočet 2016.pdfSchválený rozpočet 2017.pdfSchválený rozpočet 2018.pdf, schválený rozpočet 2019.pdf

 

9. Žádosti o informace:

 Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení (např. prostřednictvím sítě Internet). Pro informování veřejnosti je na OÚ k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost. Zaměstnanci OÚ jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí nebo za úhradu okopírovat.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání :

Zaměstnanci OÚ přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informace, a současně i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, bude žadatel upozorněn na možnost podat písemnou žádost o poskytnutí informace.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně a to ve lhůtě 15 dní od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit si kopii listinnou nebo na paměťových médiích. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace v závažných případech prodloužit o 10 dnů, přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech prokazatelně informován (tj. doručení do vlastních rukou). Z písemné žádosti musí být jednoznačně jasné komu je určena, kdo ji podává, musí být srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována obecně. Pokud je žádost nesrozumitelná, vyzve zaměstnanec žadatele o poskytnutí informace ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů od výzvy neupřesní, bude žádost o poskytnutí informace odmítnuta.

 

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

·Adresa e-podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

- vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

- zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obec@radimer.net

           - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované
              elektronické podání.

Všeobecná pravidla elektronického podání:

1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
*.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
*.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
*.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
*.odt (dokument OpenOffice Writer)
*.ods (dokument OpenOffice Calc)
*.odp (dokument OpenOffice Impress)
*.rtf (textový standard RTF-DCA)
*.txt (prostý text)
*.pdf (dokument Adobe Acrobat)
*.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
*.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

2. Maximální velikost datové zprávy:
Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


3. Kontrola datové zprávy:
Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:
Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je
a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Další elektronické adresy

ID datové schránky: 6zga929

 

11.Opravné prostředky :

Proti rozhodnutí starosty obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty. Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje orgán nejblíže vyššího stupně. Jestliže odvolací orgán v uvedené lhůtě nerozhodl, má se za to, že odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno s tím, že za den doručení rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však přezkoumatelné soudem.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
-který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

- kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

- kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

- který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

- doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

- uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

 

12. Formuláře :

Jednotlivé potřebné formuláře, které jsou v kompetenci obce Radiměř mohou zájemci získat osobně na OÚ nebo je získají stáhnutím z úřední desky.

žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf 

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací :

Návody pro řešení životních situací na www.portal.gov.cz - https://www.portal.gov.cz/obcan/

 

14. Předpisy :

14.1 Nejdůležitější právní předpisy /zákony/:
       1/1993 Sb.,   Ústava České republiky
       2/1993 Sb.,   Listina základních práv a svobod
   491/2001 Sb.    o volbách do zastupitelstev v obcích
   106/1999 Sb.    o svobodném přístupu k informacím
   499/2004 Sb.,   o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,           
   167/2012 Sb.,   novela     - „ -
   227/2000 Sb.,  o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
  500/2004 Sb.,   správní řád, v platném znění
  128/2000 Sb.    o obcích /obecní zřízení/ v platném znění
  133/2000 Sb.    o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění
  565/1990 Sb.    o místních poplatcích v platném znění
  250/2016 Sb.,   o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  183/2006 Sb.    o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)v platném
                           znění
  159/2006 Sb.,   o střetu zájmů v platném znění ( novela 14/12017 Sb.,)
    89/2012 Sb.,   občanský zákoník v platném znění
    90/2012 Sb.,  o obchodních korporacích v platném znění
  134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek
   697/2016        nařízení EP a R  o ochraně osobních údajů (GDPR)
    13/1997 Sb.   o pozemních komunikacích platném znění
  135/1985 Sb.   o požární ochraně  v platném znění
    84/1990 Sb.   o právu shromažďovacím v platném znění
  250/2000 Sb.   o  rozpočtových pravidlech  ÚSC platném znění
  455/1991 Sb.,  o živnostenském podnikání v platném znění
  563/1991 Sb.    o účetnictví  v platném znění
  114/1992 Sb.    o ochraně přírody a krajiny v platném znění
  185/2001 Sb.   o odpadech v platném znění
  280/2009 Sb.,   daňový řád v platném znění
  262/2006 Sb.,  zákoník práce v platném znění
  106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím v platném znění
  129/2000 Sb.,  o krajích (krajská zřízení) v platném znění
  200/1990 Sb. o přestupcích

- zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy včetně obecně závazných vyhlášek obce, jsou uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí

 

14.2  Vydané právní předpisy:   

Řád veřejného pohřebiště obce Radiměř 2020.pdf 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - poplatek za komunální odpad.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - poplatek ze psa.pdf

obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .pdf

 

Obecně závazná vyhláška 1/2018 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2017.pdf

Obecně závazná vyhláška 3/2017 - požární řád obce Radiměř.pdf 

Obecně závazná vyhláška obce Radiměř č. 2/2017 - o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce Radiměř č.1/2017- o místním poplatku z ubytovací kapacity.pdf

Obecně závazná vyhláška č.1/2016 - poplatek za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - stanovení systému ... odpadu...

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 - poplatek za psa

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 - poplatek ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 - poplatek za užívání veřejného prostranství

Výčet obecně závazných vyhlášek není úplný. Jsou uloženy na obecním úřadě a jsou v úřední dny k nahlédnutí.

Neplatné závazné vyhlášky obcí jsou uloženy v archivu obce

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

        Schválený Radou Obce dne 14.01.2020 usnesením č. 23/14.01.2020

KOPÍROVÁNÍ 

na kopírovacím stroji - černobílá kopie:  
Formát A4 jednostranně 2,- Kč/ 1 kopii
Formát A4 oboustranně 4,- Kč/ 1 kopii
Formát A3 jednostranně 3,- Kč/ 1 kopii
Formát A3 oboustranně 6,- Kč/ 1 kopii
   
na tiskárně z PC - černobílý tisk:  
Formát A4 jednostranně 2,- Kč/ 1 kopii
Formát A4 oboustranně 4,- Kč/ 1 kopii

 

Náklady na odeslání informaci žadateli

- náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p.

- v případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání žadateli účtována

 

Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

paušální sazba za práci zaměstnance Obecního úřadu Radiměř 221,- Kč/ 1 hod

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

VZOR - licenční smlouvy.docx

- vzor Podlicenční smlouva.doc (33,5 kB)

 

V Současné době nejsou pro Obec Radiměř poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a ods. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

2011: 2011 - seznam poskytnutých informaci.xls

            Výroční zpráva 2011.pdf

2012: 2012 - seznam poskytnutých informací.pdf

           Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2012.pdf (255,6 kB)  

2013: 2013 - seznam poskytnutých informací.pdf 

            Výroční zpráva 2013.pdf                   

2014: 2014 - seznam poskytnutých informací.pdf 

            Výroční zpráva 2014.pdf 

2015: 2015 - seznam poskytnutých informací.pdf 

            Výroční zpráva 2015.pdf 

2016: 2016 - seznam poskytnutých informací.pdf

            Výroční zpráva 2016.pdf

2017: 2017 - seznam poskytnutých informací.pdf

             Výroční zpráva 2017.pdf

2018: 2018 seznam poskytnutých dokumentů.pdf

          Výroční zpráva 2018.pdf

2019: 2019 - seznam poskytnutých dokumentů.pdf

          Výroční zpráva 2019.pdf

         

Další povinně zveřejňované informace:

1.Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:
 

Tabulka poskytnutých informací za rok 2018 podle vyhlášky 442/2006 Sb.,
Tabulka poskytnutých informací v roce 2019 podle vyhlášky 442/2006 Sb., 

2.Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

18. Ochrana osobních údajů

 

Kontakt

Obecní úřad Radiměř Radiměř 170
56907
461 594 133 obec@radimer.net